De testmodus is actief. Deze kan worden uitgeschakeld via de flow instellingen in het beheer dashboard.

Algemene voorwaarden:

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘Transformeer Mij Nu’, en/ of de persoon die de diensten verleent. Het is van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Bedrijfsomschrijving

‘Transformeer Mij Nu’ richt zich op coaching, facilitatie en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin. ‘Transformeer Mij Nu’ is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 72 15 44 62.

Inspanningsverbintenis

De coach/ facilitator verbindt zich met iedere hulpvraag/ opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis te behandelen.

Geheimhouding

De coach/ facilitator is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die hem bekend worden ten aanzien van de cliënt behoudens activiteiten en zaken waarbij de integriteit van de coach in het geding komt of kan komen. Hij kan zich beroepen op verschoningsrecht om de klant te vrijwaren van inbreuk op diens privacy. Na overleg met de cliënt kan de coach contact opnemen met andere hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen. Informatie over de klant wordt uitsluitend gegeven wanneer de cliënt hiermee heeft ingestemd.

Prijzen en offertes

Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/ of per mail is vastgelegd. In de overeenkomst kunnen ook nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Betalingsvoorwaarden

De coach/ facilitator is gerechtigd ter beoordeling van hemzelve, de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 30 dagen onbetaald open staan. De coach/ facilitator doet hiervan binnen redelijke termijn mededelingen aan de cliënt. Betaling van facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Betaling dient te geschieden door overmaking van NL33 RABO 0307644855 t.n.v. J.A. Haagsma of door een contante betaling.

Overigens is bij overschrijding van de betalingstermijn de cliënt de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. De cliënt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gefactureerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kosten.

a. Bij inschrijving voor meerdere personen, worden alle cliënten in rekening gebracht. Ook wanneer een persoon of meerdere personen niet op zijn komen dagen.
b. Sessies en deelname aan activiteiten die niet minimaal 48 uur van te voren zijn afgezegd worden voor 50% voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
c. Sessies en deelname aan activiteiten die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden geheel in rekening gebracht.
d. Loopt een sessie uit, dan kan er per kwartier ¼ van de uurprijs worden aangerekend.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de coach voor tijdens het uitoefenen van de hulpverlening/opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de hulpverlener verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zie ook: Klachtenprocedure

Privacybeleid:

Bekijk of download hier het privacybeleid: