Algemene Voorwaarden


 

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 'Transformeer Mij Nu', en/of de persoon die de diensten verleent, verder genoemd de coach/ facilitator en zijn cliënten en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst. 


 1. Inspanningsverbintenis
  De coach/ facilitator verbindt zich iedere hulpvraag/opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis te behandelen.

 1. Geheimhouding
  De coach/ facilitator is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die hem bekend worden ten aanzien van de cliënt behoudens activiteiten en zaken waarbij de integriteit van de coach in het geding komt of kan komen. Hij kan zich beroepen op verschoningsrecht om de klant te vrijwaren van inbreuk op diens privacy. Na overleg met de cliënt kan de coach contact opnemen met andere hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen. Informatie over de klant wordt uitsluitend gegeven wanneer de cliënt hiermee heeft ingestemd.

 1. Tarieven
  a. Alle werkzaamheden, zowel sessies, alsmede noodzakelijk administratieve werkzaamheden worden naar rato verricht tegen het vastgestelde tarief. (De tarieven zijn te vinden op de website).
 • Bij inschrijving voor meerdere personen, worden alle cliënten in rekening gebracht. Ook wanneer een persoon of meerdere personen niet op zijn komen dagen. 
 • Sessies en deelname aan activiteiten die niet minimaal 48 uur van te voren zijn afgezegd worden voor 50% voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Sessies en deelname aan activiteiten die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden geheel in rekening gebracht. 
 • Herziening van de tarieven vindt jaarlijks plaats per 1 februari.

 1. Betaling
 • Betaling van facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.
 • De cliënt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gefactureerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kosten.
 • De coach/ facilitator is gerechtigd ter beoordeling van hemzelve, de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 30 dagen onbetaald open staan. De coach/ facilitator doet hiervan binnen redelijke termijn mededelingen aan de cliënt. 

 1. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van de coach/ facilitator voor tijdens het uitoefenen van de hulpverlening/ opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de hulpverlener verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  Zie ook: Klachtenprocedure
WhatsApp contact